சுதந்திர தினம் மற்றும் குடியரசு தினம்

சுதந்திர தினம் மற்றும் குடியரசு தினம்
சுதந்திர தினம் மற்றும் குடியரசு தினம்

ஜன கன மன  மற்றும் வந்தே மாதரம் பாடல்களின் பொருள்

தேசபக்தி பாடல்கள் மற்றும் சுதந்திரத்திற்காகப் போராடிய தலைவர்களைப் பற்றி கற்பித்தல்.

செயற்பாடு : கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடங்களில் இருக்கும் தேசிய தலைவர்களை கண்டுபிடியுங்கள் பார்க்கலாம்.