గురువులు

causes-3

గ్రూప్ - I (6-9 సం.లు)

ప్రతి విద్యార్థికి నేర్చుకునే దశ ఇది. "తొందరగా బయలుదేరు, నెమ్మదిగా ప్రయాణించు, క్షేమంగా చేరు" ఇది శిక్షణ బాలా దివ్య సూక్తి. ఆ ఉద్దేశంతో బాలవికాస్ కార్యక్రమమును 6 ఏండ్ల వయసు గల బాల,బాలికలకు ప్రారంభిస్తారు. చిన్న వయసులో నేర్చుకొన్న విషయాలు జీవితమంతా గుర్తుండి వ్యక్తి ప్రవర్తనను ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే బాలవికాస్ గురువులు ఆటలు, పాటలు, బృంద కార్యక్రమాలు, కథలు, ప్రార్థనలు, మౌనంగా ఉండుట, మొదలైన పద్ధతుల ద్వారా విధ్యార్థి వికాసానికి ప్రయత్నించాలి. పాఠాలు, ఉపన్యాసాలు ఈ దశలో ఉపయోగపడవు.
పాఠాల కొరకు
causes-1

గ్రూప్ - II (9 - 12 సం. లు)

ప్రతి పని పద్ధతి ప్రకారం చేయుట నేర్చుకునే దశ ఇది. మొదటి దశలో నేర్చుకున్న విషయాలు ఈ దశలో చక్కని రూపు దిద్దుకుంటాయి. ఆటలు, పాటలు ఈ దశలో ఉపయోగపడవు. తనలో పెరిగే జిజ్ఞాస, కుతూహలం, ఆలోచనలకు అవసరమైన వాతావరణం కావాలి. మనస్సును, ఆలోచనలను నిగ్రహించుకునే శక్తి కావాలి. మాటలకు, చేతలకు పొంతన కుదిరే పరిస్థితికి బీజం పడాలి. బాల వికాస్ గురువులు ఈ దశలో పిల్లల ఆశయాలను, ఊహలను సజీవంగా ఉంచేందుకు తోడ్పడాలి.
పాఠాల కొరకు
causes-3

గ్రూప్ - III (12 - 15 సం. లు)

ఈ వయస్సు ప్రణాళికా బద్ధమైన కార్య సాధనకు అనుకూలము. తాము నేర్చుకున్న మానవతా విలువలు నిత్య జీవితపు సంఘటనలకు ఆపాదించుకొను కాలమిది. తాము నేర్చుకున్న విషయాలను ఆచరించుటకు ఈ దశలో ప్రయత్నిస్తారు. గురువు వివిధ మార్గముల ద్వారా ఆ అవకాశాలను కల్పించాలి. ఈ దశలో గురువు ఒక గురువుగా లేక తల్లిగా మాత్రమే కాక స్నేహితుడిగా, ఆప్తుడిగా విద్యార్థి మనసెరిగి ప్రవర్తించాలి.
పాఠాల కొరకు