தஸரா

தஸரா
தஸரா

தஸரா பண்டிகையை விளக்கி நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படும் விதங்களையும் நமது தினசரி வாழ்க்கையில் துர்கை, லக்ஷ்மி மற்றும் சரஸ்வதி ஆகிய தெய்வங்களின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றியும் கூறுக.