வகுப்பு 12 – உடலுருப்புகள்

வகுப்பு 12 – உடலுருப்புகள்
ஆங்கிலப் பாடல்

Be careful little eyes, what you see, what you see, be careful little eyes what you see
There is god watching you, he is always watching you, be careful little eyes what you see.
Be careful little ears, what you hear, what you hear, be careful little ears, what you hear
There is god watching you, he is always watching you, be careful little ears what you hear.
Be careful little mouth, what you speak, how you eat, be careful little mouth what you speak
There is god watching you, he is always watching you, be careful little mouth what you speak
Be careful little hands, what you do, how you do, be careful little hands what you do
There is god watching you, he is always watching you, be careful little hands what you do
Be careful little feet, where you go, where you go, be careful little feet where you go
There is god watching you, he is always watching you, be careful little feet where you go.
Be careful little mind, what you think, what you think, be careful little mind what you think
There is god watching you, he is always watching you, be careful little mind what you think.
Be careful little heart, what you feel, what you feel, be careful little heart what you feel
There is god watching you, he is always watching you, be careful little heart what you feel.
Be careful little children, what you do, what you do, be careful little children what you do
There is god watching you, he is always watching you, be careful little children what you do.

செயற்பாடு :  கடவுள் என்னைப் படைத்திருக்கிறார்

(சில மாதிரி விடைகள்: உண்மை பேச, அன்பாகப் பேச, நல்லதைக் காண, நல்லதைக் கேட்க, உதவி செய்ய, நல்வழியில் நடக்க, நேர்மறை எண்ணங்கள் வளர்க்க, அனைவரையும் நேசிக்க)

செயற்பாடு

இந்தச் செயலை செய்ய எந்த உடல் பாகத்தை உபயோகிப்பாய்?
(எ.கா- பந்தைத் தூக்கி எறிய)

அமைதியாக அமர்தல்

உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளின் பயன்பாடுகளை வலியுறுத்தவும்