கிறிஸ்துமஸ் - செயற்பாடு

காாிருள் வேளையில் கடுங்குளிா் நேரத்தில் ஏழைக் கோலமதாய்

Lyrics:
 • காரிருள் வேளையில் கடுங்குளிர் நேரத்தில் ஏழைக் கோலமதாய்
 • பாரினில் வந்தது மன்னவனே உன் மாதயவே தயவே ! (2)

 • விண்ணுலகில் சிம்மாசனத்தில் தூதர்கள் பாடிடவே
 • வீற்றிருக்காமல் மானிடனானது மாதயவே தயவே.
 • காரிருள் வேளையில் ...

 • விண்ணில் தேவனுக்கே மகிமை மண்ணில் சமாதானம்
 • மனிதரில் பிரியம் மலர்ந்தது உந்தன் மாதயவால் தயவால்
 • காரிருள் வேளையில் ...

உலகில் வந்தாா் தெய்வசுதன் வையம் போற்றும் வல்ல பரன்

Lyrics:
 • உலகில் வந்தார் தெய்வசுதன் வையம்போற்றும் வல்ல பரன்
 • அதிகுளிரில் நடுஇரவில் உதித்தனரே மானிடனாய் (2)

 • பெத்தலையில் மாடையில் புல்லணையில் அவதரித்தார்
 • வேதத்தின் சொல் நிறைவேறிட தேவன் வந்தார் நம்மை மீட்டிடவே !
 • உலகில் வந்தார் தெய்வசுதன் ...

 • வானசேனை கீதம் பாடி வாழ்த்தினரே விண்ணவனை
 • உன்னத்தில் மாமகிமை மண்ணுலகில் சமாதானமே !
 • உலகில் வந்தார் தெய்வசுதன் ...
மாநிலமே மகிழ்வாய்

Lyrics:
 • மாநிலமே மகிழ்வாய் மாபரன் பிறந்ததினால்
 • பண்ணிசை முழங்கிடுவோம் விண் சுடரொளி வந்ததினால்
 • வானவர் இசைப் பாட வானவர் உனை வணங்க
 • வாழ்வாய் வழியாய் ஒளியாய் தவழ்ந்தாய் புவியில் மனுவாய் !

 • சின்ன இரு விழி விரிப்பில் விண்ணகமே மின்னும்
 • சிவந்த மலர் இதழ் சிரிப்பில் கோடி எழில் சிந்தும் (2)
 • வாய் உதிர்க்கும் மழலையில் நம் வாழ்வினை பொருள் சிறக்கும் (2)
 • வானவர் இசை பாட வானவர் உனை வணங்க
 • வாழ்வாய் வழியாய் ஒளியாய் தவழ்ந்தாய் புவியில் மனுவாய் !

 • விண்ணகத்தில் உயர் மகிமை பூவில் சமாதானம்
 • சிந்தை கவர் மகிழ் செய்தி கொண்டு வந்தார் வானோர் (2)
 • காலமெல்லாம் எதிர்பார்த்த மாமன்னன் பிறந்துள்ளார் (2)
 • வானவர் இசைப் பாட வானவர் உனை வணங்க
 • வாழ்வாய் வழியாய் ஒளியாய் தவழ்ந்தாய் புவியில் மனுவாய் !
அதிகாலையில் பாலனைத்தேடி சேல்வோம் நாம் யாவரும் கூடி

Lyrics:
 • அதிகாலையில் பாலனைத்தேடி செல்வோம் நாம் யாவரும் கூடி
 • அந்த மாடடையும் குடில் நாடி தேவப்பாலனை பணிந்திடப் பாடி
 • அதிகாலையில் பாலனைத்தேடி வாரீர் வாரீர் நாம் செல்வோம் .....

 • அன்னை மரியின் மடிமேலே மன்னன் மகவாகவே தோன்ற
 • விண் தூதர்கள் பாடல்கள் பாட விரைவாக நாம் செல்வோம் கேட்க
 • அதிகாலையில் பாலனைத்தேடி வாரீர் வாரீர் நாம் செல்வோம் ...

 • மந்தை ஆயர்கள் யாவரும் அங்கே அந்த முன்னணை முன்னிலை நின்றே
 • தம் சிந்தை குளிர்ந்திட போற்றும் நல் காட்சியை கண்டிட நாமும்
 • அதிகாலையில் பாலனைத்தேடி செல்வோம் நாம் யாவரும் கூடி
 • அந்த மாடடையும் குடில் நாடி தேவப்பாலனை பணிந்திடப் பாடி
 • அதிகாலையில் பாலனைத் தேடி வாரீர் வாரீர் நாம் செல்வோம் ...
தேவபாலன் பிறந்தீரே

Lyrics:
 • தேவபாலன் பிறந்தீரே! மனுக்கோலம் எடுத்தீரே !
 • வானலோகம் துறந்தீர் இயேசுவே ! நீர் வாழ்க வாழ்கவே !
 • தேவபாலன் பிறந்தீரே !

 • மண் மீதினில் மாண்புடனே மகிமையாய் உதித்த மன்னவனே !
 • வாழ்திடுவோம் வணங்கிடுவோம் தூயா உன் நாமத்தையே
 • தேவ பாலன் பிறந்தீரே ! மனுக்கோலம் எடுத்தீரே !
 • வானலோகம் துறந்தீர் இயேசுவே ! நீர் வாழ்க வாழ்கவே !

 • பாவிகளை ஏற்றிடவே பாரினில் உதித்தி பரிசுத்தனே !
 • பாடிடுவோம் புகழ்ந்திடுவோம் தூயா உன் நாமத்தையே
 • தேவ பாலன் பிறந்தீரே ! மனுக்கோலம் எடுத்தீரே !
 • வானலோகம் துறந்தீர் இயேசுவே ! நீர் வாழ்க வாழ்கவே !

வண்ணம் தீட்டுதல்

ஏசு கிறிஸ்துவால் சொல்லப்பட்ட கதைகள்
  Good Neighbour

  அண்டை வீட்டான்

  Lost And Found

  தொலைந்து கிட்டிய மகன்